Regulamin Θ Thomas Harmony
STRONA GŁÓWNA | NOWOŚCI | PROMOCJE | O MUZYKOTERAPII | KOSZTY WYSYŁKI | KONTAKT        


Produkty: 0 poz.
Łączna ilość: 0 szt.
Wartość: 0.00zł


Etniczne i muzykoterapeutyczne instrumenty muzyczne

facebook


Kategorie produktów

Misy kryształowe
Misy dźwiękowe
Misy akcesoria
Dzwonki Koshi i Zaphir
HangDrum, HandPan
Kalimby i Sansule
Monokuranty i Kamertony
Shruti Box
Bębny szamańskie
Gongi Wietrzne i Tam Tam
Akcesoria do gongu
Inne instrumenty
Karty afirmacyjne
Kupony podarunkowe


Inforacje o sklepie

O Firmie
Regulamin
Koszt wysyłki
Forma płatności
Materiały video
Artykuły
Polityka cookies
Banerki
Polityka prywatności
Kontaktsklep@
thomasharmony.com
Telefon..
Facebook
Regulamin


v.1.2 z dn. 25-05-2018

Słownik:

Sprzedawca – Thomas Harmony prowadzący działalność na podstawie wpisu do Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
NIP: 9581519078 REGON: 361935700

Towar – prezentowana w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, który zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Towar konsumpcyjny - rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży dokonywanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa Sprzedawcy osobie fizycznej, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.


1. Przedmiot sprzedaży

W sklepie internetowym Thomas Harmony prowadzona jest sprzedaż etnicznych i muzykoterapeutycznych instrumentów muzycznych oraz różnego rodzaju akcesorii z nimi związanych.

2. Cena

2.1. Ceny Towarów uwidocznione na stronie Sklepu internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2.2. Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

2.3. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

3. Składanie zamówień

3.1 Zamówienia mogą być składane przy pomocy:
- formularza zawartego w sklepie internetowym
- e-mailem na adres
- telefonicznie

3.2 Do realizacji zamówienia niezbędne są następujące dane:
- imię i nazwisko lub nazwa firmy
- adres dostawy
- telefon kontaktowy lub adres e-mail

4. Moment zawarcia umowy sprzedaży

Momentem zawarcia umowy sprzedaży jest przesłanie przez sklep internetowy informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji na adres e-mailowy Klienta z podaniem wszystkich istotnych składników zamówienia.

5. Formy płatności

5.1 Przedpłata przelewem na konto - płatność przelewem
(wartość zamówienia + koszt przesyłki) na numer rachunku:
BANK: mBank
Numer konta IBAN: 29 1140 2004 0000 3902 7574 4113
SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK

5.2 System PayU - Szybki sposób na zakupy online.


O PayU: Metody płatności i czasy realizacji
O PayU: Szybkość i wygoda
Współpraca z ponad 20 bankami.

6. Sposoby dostawy zakupionego towaru

6.2 Przesyłka firmą kurierską na terenie Polski
Koszt przesyłki Koszt przesyłki kurierem do Polski. Kwoty brutto.
1. waga do 31 kg - 18 zł
2. waga do 31 kg - 25 zł (płatność kurierowi przy odbiorze)

6.3 Przesyłki dostarczane są w ciągu 1 do 2 dni roboczych od dnia wydania ich kurierowi.

7. Odstąpienie od umowy

7.1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 14 dni od dnia wydania mu Towaru przez przewoźnika, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

7.2. Do zachowania terminu, o którym mowa pkt. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie przed jego upływem na:
- adres e-mailowy Sprzedawcy lub
- adres korespondencyjny: Thomas Harmony ul. Miernicza 24 (p. II), 81-527 Gdynia,

7.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń stron następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

7.4. Zakupiony towar prosimy odesłać na adres:
Thomas Harmony ul. Miernicza 24 (p. II), 81-527 Gdynia,

7.5. Koszt odesłania Towaru obciąża konsumenta.

8. Reklamacja

8.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny z tytułu niezgodności towaru z umową określony jest ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

8.2. Zawiadomienie o niezgodności Towaru z umową należy wysłać na adres e-mailowy bądź korespondencyjny Thomas Harmony ul. Miernicza 24 (p. II), 81-527 Gdynia, ewentualnie złożyć je osobiście pod adresem Thomas Harmony ul. Miernicza 24 (p. II), 81-527 Gdynia.

8.3. W zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 8.2 należy podać:
- imię i nazwisko Klienta,
- numer zamówienia
- datę zakupu,
- datę wystąpienia niezgodności,
- opis niezgodności,
- żądanie doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową.

8.4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań konsumenta nie później niż w terminie 14 dni.

8.5. Towar niezgodny z umową należy odesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Thomas Harmony ul. Miernicza 24 (p. II), 81-527 Gdynia.

9. Zmiana Regulaminu

9.1. Sprzedawca dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:
- Zmiany przepisów prawnych dotyczących prawa konsumenckiego i handlu elektronicznego,
- Zmiany form płatności,
- Zmiany sposób dostawy,
- Zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.

9.2. Zmiany obowiązują w terminie 7 dni od momentu publikacji ich na stronie internetowej ze wskazaniem daty opublikowania zmian.

9.3. Jednolity tekst Regulaminu z wprowadzonymi zmianami zostanie zamieszczony na stronie internetowej Sprzedawcy z oznaczeniem dnia jego obowiązywania.

9.4. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

10. Właściwość Sądu w przypadku ewentualnych sporów

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

11. Sprawy nieuregulowane regulaminem

11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

11.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
- Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny,
- Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
- Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

12. Dane osobowe

Dane osobowe konsumenta są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Sprzedawcę z Konsumentem.
Szczegółowe informacje o przechowywaniu danych osobowych zawarte sš w dziale: Informacje o przetwarzaniu danych

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25-05-2018.


Niniejszy Regulamin nie może być kopiowany, rozpowszechniany i używany do celów innych, niż te związane z umową sprzedaży, ewentualnie dla celów postępowania sądowego.


Promocje


Bestsellery


© 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone. Sprzedaż i dystrybucję prowadzi firma Thomas Harmony